Please reload

화투숫자 요약

February 22, 2018

 화투숫자 요약

 

 

 

 

1월 (솔)

소나무에 두루미

 

 

 

 

 

 

 

2월 (매화)

매황 휘파람새

 

 

 

 

 

 

3월 (사쿠라)

벚꽃에 막

 

 

 

 

 

 

4월 (흑싸리)

등나무에 두견새

 

 

 

 

 

 

 

5월 (난초)

창포에 다리

 

 

 

 

 

 

 

 

6월 (목단)

모란에 나비

 

 

 

 

 

 

7월 (홍싸리)

싸리나무에 맷돼지

 

 

 

 

 

 

 

8월 (공산)

억새에 기러기

 

 

 

 

 

 

 

9월 (국진)

국화에 술잔

 

 

 

 

 

 

10월 (풍)

단풍에 사슴

 

 

 

 

 

11월 (똥,오동)

오동나무에 봉황

 

 

 

 

 

 

 

12월 (비)

버들에 제비

 

 

 

 

 

 

 

카지노사이트 , 바카라사이트를 이용하고 싶으시다면

하와이 바카라검증업체 를 통해 안전도 보장 받으면서 이용하세요^^

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
라이브스코어-배너_03.png

바카라사이트, 바카라, 먹튀사이트, 먹튀검증, 토토사이트, 카지노사이트, 카지노, 포커, 룰렛, 우리카지노, mlb중계, 농구분석, 배구분석, 안전놀이터,메이저사이트, 바카라검증, 카지노검증, 바카라인증, 카지노인증, 바카라인증사이트, 카지노인증사이트